วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้ a, an ,the

1. การใช้ a, an: Noun นับได้เอกพจน์ขึ้นต้นออกเสียงสระให้ใช้ an แต่ถ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะ ให้ใช้ a เช่น
- an hour ("แอน อาวร์")
- a university (อะ ยูนิเวอร์ซิตี้)

1.1 อาการเจ็บป่วย เช่น I have a cold. (ฉันมี(เป็น)ไข้หวัด
แต่ถ้าเป็นชื่อโรคไม่ใช้ article นำหน้า เช่น influenza (ไข้หวัดใหญ่)
1.2 ใช้ในสำนวนบอกอัตราส่วนต่อหน่วยเกี่ยวกับ จำนวน, ระยะทาง, ราคา, ความเร็ว
เช่น ten baht a kilo.
1.3 ใช้ในประโยคอุทาน เช่น What a pity!
1.4 ใช้นำหน้าบุคคลที่เรารู้จักแต่ชื่อ ไม่รู้จักตัว เช่น A Mr. Paul
1.5 ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อเปรียบเทียบ เช่น She thinks she is a Madonna.
1.6 ใช้นำหน้าบอกอาชีพ เช่น an engineer
1.7 ใช้เมื่อกล่าวไม่เจาะจง เช่น
- He sat on a chair. = เขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่ง(ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเก้าอี้ตัวไหน)
1.8 ใช้เมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นเป็นครั้งแรก ถ้ากล่าวครั้งต่อไปจึงจะใช้ the
- We live in a hut, the hut is old.
1.9 ใช้ในสำนวนบางสำนวน เช่น
- go for a drive = ขับรถเล่น
- in a hurry = รีบร้อน
- make a wish = อธิษฐาน
- on an average = on the average = โดยเฉลี่ย
- take a rest = หยุดพัก
- take a seat = นั่ง


การใช้ the

2. การใช้ the        2.1 The + Noun เอกพจน์ --> ใช้แทนที่ความหมาย noun นั้นทั้งประเภท เช่น
- The whale is a mammal.
2.2 ใช้กับ noun ที่มีอันเดียวสิ่งเดียว เช่น the sun, the moon, the earth, the ground
2.3 Noun ที่มีส่วนขยายอยู่ข้างหลัง หรือ นามที่ผู้สนทนารู้ว่ากำลังพูดถึง
- The postman was late today. (บุรุษไปรษณีย์ที่มาประจำกำลังถูกพูดถึง)
2.4 Noun ที่ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง
- We live in a hut, the hut is old.
2.5 ชื่อหมู่เกาะ(พหูพจน์) เช่น the Marshalls แต่ชื่อเกาะ(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น Sicily
2.6 ชื่อเทือกเขา(พหูพจน์) เช่น the Himalayas แต่ชื่อภูเขา(เอกพจน์)ไม่ใช้ the เช่น Mount Everest
2.7 ขั้วโลก ใช้ the เช่น the North Pole
2.8 ชื่อคลอง, ชื่อแม่น้ำ, ชื่อทะเล, ชื่อมหาสมุทร, ชื่อทะเลทราย ใช้ the แต่ทะเลสาบไม่ใช้ the
2.9 ชื่อโรงแรม, ชื่อโรงภาพยนต์ ใช้ the
2.10 ชื่อหนังสือพิมพ์, สมาคม, องค์การ, บริษัท, ห้างร้าน ใช้ the
2.11 ชื่อเรือ ใช้ the เช่น the Queen Elizabeth
2.12 superlative degree (ขั้นสุด) ใช้ the เช่น the tallest girl, the most interesting book
2.13 เครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ ใช้ the เช่น the telephone, the bicycle
2.14 Noun ต่อไปนี้ใช้ the ได้แก่ the cinema, the theatre, the radio
2.15 ใช้ the + adjective หรือ the + Verb3 จะมีความหมายเป็น Noun พหูพจน์ ใช้ Verb พหูพจน์ เช่น the rich, the poor, the old, the young, the blind, the deaf, the sick, the dead, the disabled, the injured, the wounded, the unemployed, the brave
2.16 เชื้อชาติ, สัญชาติ ใช้ the จะมีความหมายว่า พลเมืองของประเทศนั้น เช่น the British = คนอังกฤษ
2.17 ชื่อเครื่องดนตรี ใช้ the เช่น the guitar, the piano แต่ชื่อกีฬาไม่ใช้ the เช่น volleyball, cricket, chess, cards
2.18 หน้า adjective บอกลำดับที่ ใช้ the เช่น the first chapter
2.19 ชื่อประเทศที่เป็นพหูพจน์, หมู่เกาะ, สาธารณรัฐ, สห ใช้ the เช่น the Philippines, the Netherlands, the Republic of China แต่ปกติแล้ว ประเทศจะไม่ใช้ the เช่น Thailand
2.20 ชื่อภาคใช้ the เช่น the Far East, the south of Spain แต่ถ้าใช้ southern Spain ไม่ต้องมี the

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น